เรามักจะได้ยินคำว่า “เกิดมา ครบ32 ก็ดีแล้ว
คำว่า ครบ32 นั้นหมายถึงอวัยวะใดบ้าง
ทั่วไปเข้าใจว่าเกิดมาแล้วมี แขน ขา ตา จมูก ปาก หู หรืออวัยวะ
ที่เราเห็นๆกันภายนอก แต่คำนี้นั้นมีที่มา

ตามตำราการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า มนุษย์เราประกอบด้วยธาตุทั้ง4 คือ
1.ธาตุดิน(ปถวีธาตุ) มี 20 ประการ ได้แก่
เกศา-ผม
โลมา-ขน
นขา-เล็บ
ทันตา-ฟัน
ตโจ-หนัง
มังสัง-เนื้อ
นหารู-เอ็น
อัฏฐิ-กระดูก
อัฏฐิมิญชัง-เยื่อในกระดูก
วักกัง-ม้าม
หทยัง-หัวใจ
ยกนัง-ตับ
กิโลมกัง-ผังผืด
ปิหกัง-ไต
ปับผาสัง-ปอด
อันตัง-ลำไส้เล็ก
อันตคุณัง-ลำไส้ใหญ่
อุทริยัง-อาหารใหม่
กรีสัง-อาหารเก่า
มัตถเกมัตถลุงคัง-สมอง

2.ธาตุน้ำ(อาโปธาตุ) มี 12 ประการ ได้แก่
ปิตตัง-น้ำดี
เสมหัง-เสลด
บุพโพ-น้ำหนอง
โลหิตัง-เลือด
เสโท-เหงื่อ
เมโท-มันข้น
วสา-มันเหลว
อัสสุ-น้ำตา
เขโฬ-น้ำลาย
สิงคาณิกา-น้ำมูก
ลสิกา-น้ำไขข้อ
มุตตัง-น้ำปัสสาวะ

3.ธาตุลม(วาโยธาตุ) มี 6 ประการ ได้แก่
อุทธังคมาวาตา-ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน
อโธคมาวาตา-ลมที่พัดลงเบื้องล่าง
กุจฉิสยาวาตา-ลมพัดในท้องนอกลำไส้
โกฏฐาสยาวาตา-ลมพัดในลำไส้ในกระเพาะ
อังคมังคานุสารีวาตา-ลมที่พัดทั่วร่างกาย
อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา-ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

4.ธาตุไฟ(เตโชธาตุ) มี 4 ประการ ได้แก่
สันตัปปัคคี-ไฟสำหรับอุ่นกาย
ปริทัยหัคคี-ไฟสำหรับทำให้ร้อนระส่ำระสาย
ชิรนัคคี-ไฟสำหรับเผาให้แก่คร่ำคร่า
ปริณามัคคี-ไฟสำหรับย่อยอาหาร

เนื่องจากธาตุลม 6 และธาตุไฟ 4 เป็นธาตุที่จับต้องไม่ได้
จึงเหลือธาตุที่จับต้องได้ คือ ธาตุดิน 20 และธาตุน้ำ 12
เมื่อเกิดมาร่างกายครบถ้วนดี จึงเรียกว่า "ครบ32"
เป็นการรวมกันของธาตุดินและธาตุน้ำ