ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่ง ของหลายๆโรค   เราอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่ดี
จึงแนะนำให้ท่านผ่อนคลายความเครียด

ด้วยการทำสมาธิ รู้ลมหายใจ เข้า รู้ลมหายใจออก นี่คือการภาวนา

หมั่นให้ทาน รักษาศีล และหมั่นภาวนา เพราะกรรม(การกระทำ)เหล่านี้

จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เนื่องจากสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเอง ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

และความตายจะมาเยือนเมื่อไร ก็ไม่รู้ ดังนั้นจึงอย่าประมาทในชีวิต

ด้วยความปรารถนาดี จาก เรืองแผนไทยเภสัช ผลิตยาตรา เอ

ยาแก้ไอ